Rejestracja ABI

Wykreślenie ABI z rejestru

Wykreślenie administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru ABI następuje po powiadomieniu o jego odwołaniu albo w przypadku jego śmierci. Wykreślenie takie następuje w drodze czynności materialno-technicznej.

Generalny Inspektor z urzędu wydaje administratorowi danych decyzję o wykreśleniu ABI z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, jeżeli:

  1. administrator bezpieczeństwa informacji nie spełnia warunków określonych w art. 36a ust. 5 lub 7 u.o.d.o.;
  2. administrator bezpieczeństwa informacji nie wykonuje zadań określonych w art. 36a ust. 2 u.o.d.o.;
  3. administrator danych nie powiadomił o odwołaniu administratora bezpieczeństwa informacji.

W przypadku ponownego zgłoszenia przez ADO do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołania ABI wykreślonego z rejestru ABI na podstawie art. 46d ust. 2 u.o.d.o., Generalny Inspektor w drodze decyzji administracyjnej:

  1. wpisuje administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji po stwierdzeniu, że nie zachodzą przyczyny wykreślenia z rejestru, o których mowa w art. 46d ust. 2 pkt 1 i 2 u.o.d.o.;
  2. odmawia wpisania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru ABI, jeżeli nie zostały usunięte przyczyny wykreślenia z rejestru, o których mowa w art. 46d ust. 2 pkt. 1 i 2 u.o.d.o.