Zgłoszenie ABI do rejestru

Podanie wszystkich wymaganych informacji

Wypełniając zgłoszenie, należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, zgodnie
z wyliczeniem zawartym w art. 46b ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ważne, aby w Części C formularza „Oświadczenia administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w ustawie” złożyć wszystkie wymagane oświadczenia poprzez zaznaczenie znakami „X” czterech pól (kwadratów). Oświadczenia te dotyczą spełnienia przez powołanego ABI ustawowych wymogów w zakresie posiadania przez niego:

  1. zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich,
  2. odpowiedniej wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych,
  3. niekaralności za przestępstwa umyślne (w art. 36 a ust. 5 u.o.d.o.), a także
  4. jego bezpośredniej podległości kierownikowi jednostki organizacyjnej (art. 36 a ust. 7 u.o.d.o.).

Złożenie powyższych oświadczeń przez administratora danych dokonującego zgłoszenia ABI do rejestracji jest jednym z koniecznych warunków wpisania ABI do rejestru. Zgodnie z art. 46d ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, niespełnienie wymogów określonych w art. 36a ust. 5 i 7 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi przesłankę do wydania decyzji administracyjnej o wykreśleniu administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru oraz - stosownie do art. 46e ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych – o odmowie wpisania do rejestru ponownie zgłoszonego administratora bezpieczeństwa informacji. Zatem w procesie rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji GIODO dokonuje weryfikacji spełnienia ustawowych wymogów przez ABI. Weryfikacja ta następuje w sposób pozytywny na etapie rozpatrywania zgłoszenia (dopełnienie wymogów determinuje wpis ABI do rejestru) oraz w sposób negatywny w postępowaniu w sprawie wykreślenia ABI z rejestru (stwierdzenie niespełnienia wymogów stanowi przesłankę wydania z urzędu decyzji o wykreśleniu). To zmusza ADO do powoływania na stanowisko ABI osób spełniających ustawowe wymogi i zapewnienia im odpowiedniej pozycji pozwalającej na skuteczne realizowanie zadań.