Zgłoszenie ABI do rejestru

Wezwanie do usunięcia braków formalnych

W przypadkach, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca się do wnioskodawcy z wezwaniem do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków powoduje konieczność pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz.U. z 2016 r., poz. 23), o czym wnioskodawca zostaje pouczony.