Rejestracja ABI

Zgłoszenie zmian do rejestru ABI

Administrator danych obowiązany jest zgłosić Generalnemu Inspektorowi zmianę informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany. Zgodnie z art. 46b ust. 5 zd. 2 u.o.d.o., do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu powołania administratora bezpieczeństwa informacji. Wobec tego do zgłoszenia zmian można wykorzystać formularz zgłoszenia powołania administratora bezpieczeństwa informacji, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934).

Wzór zgłoszenia powołania ABI do rejestru dostępny jest tutaj.