ABC Sprawdzenia

Wystąpienie GIODO

GIODO zwraca się w formie pisemnej do ABI o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych określając zakres i termin sprawdzenia.

Zakres sprawdzenia może dotyczyć określonego przez GIODO zagadnienia (np. monitoringu wizyjnego), kategorii danych osobowych (np. danych biometrycznych, danych tzw. wrażliwych), realizacji określonego obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. realizacji obowiązku informacyjnego), konkretnego zbioru danych osobowych (np. zbioru kadrowo-płacowego, zbioru klientów) lub systemu informatycznego.

GIODO określa termin, w którym sprawozdanie ze sprawdzenia powinno zostać przedstawione.

GIODO umieszcza również pouczenie dotyczące sposobu dokonania sprawdzenia.

Załączone dokumenty: