Sprawdzenia dla GIODO

Przepisy

  1. Art. 19b, art. 36a ust 2 pkt 1 lit. a, art. 36c ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135) - treść ustawy,
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745) - treść rozporządzenia,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) - treść rozporządzenia,
  4. W przypadku, gdy inne przepisy prawa regulują przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem, należy uwzględnić te przepisy.