Sprawdzenia dla GIODO

Sprawozdanie

Sprawozdanie stanowi dokument opracowany przez ABI po dokonaniu sprawdzenia i powinno ono zawierać:

  1. oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
  2. imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji;
  3. wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach;
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia;
  5. określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia;
  6. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  7. stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem;
  8. wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania;
  9. podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej - dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania;
  10. datę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa informacji.

ABI przesyła sprawozdanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem administratora danych.