Zadania ABI

Sprawdzenia dla ADO

Poza sprawdzeniami, które mogą być dokonywane na zlecenie GIODO, ABI dokonuje także sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych dla administratora danych.

Sprawdzenia dla administratora danych ABI przeprowadza w trybie sprawdzenia planowego, tj. według planu, który określa przedmiot, zakres i termin przeprowadzenia poszczególnych sprawdzeń oraz sposób i zakres ich dokumentowania. ABI cały czas powinien działać według takiego planu.

ABI przygotowuje plan sprawdzeń na okres nie krótszy niż kwartał i nie dłuższy niż rok. Musi on obejmować co najmniej jedno sprawdzenie.

Plan sprawdzeń jest przedstawiany administratorowi danych nie później niż na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia okresu nim objętego.

W planie sprawdzeń ABI musi uwzględnić zbiory danych osobowych i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a w ich kontekście zweryfikować, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 39a u.o.d.o.

Zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na pięć lat.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, ABI przeprowadza dla administratora danych także sprawdzenia doraźne, tj. nieprzewidziane w planie sprawdzeń, w sytuacji powzięcia przez ABI wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego naruszenia.

Sprawdzenie doraźne jest przeprowadzane niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez administratora bezpieczeństwa informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia.

ABI zawiadamia administratora danych o rozpoczęciu sprawdzenia doraźnego przed podjęciem pierwszej czynności w toku sprawdzenia.

ABI dokumentuje czynności przeprowadzone w toku sprawdzenia, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do opracowania sprawozdania.

Dokumentowanie przez ABI czynności w toku sprawdzenia polega na tworzeniu materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej. Od uznania ABI zależy wybór postaci utrwalania danych. Ważne jest, aby udokumentować czynności w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowania sprawozdania.

Dokumentowanie przez ABI czynności może polegać, w szczególności, na utrwaleniu danych z systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych na informatycznym nośniku danych lub dokonaniu wydruku tych danych oraz na:

  1. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
  2. odebraniu wyjaśnień osoby, której czynności objęto sprawdzeniem;
  3. sporządzeniu kopii otrzymanego dokumentu;
  4. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych;
  5. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.

ABI zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej objętej sprawdzeniem o zakresie planowanych czynności w terminie co najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia czynności.

Zawiadomienia nie przekazuje się w przypadku sprawdzenia doraźnego, jeżeli niezwłoczne rozpoczęcie sprawdzenia jest niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy naruszenie miało miejsce, a także w przypadku, gdy kierownik jednostki organizacyjnej objętej sprawdzeniem posiada informacje o zakresie planowanych czynności.

Po zakończeniu sprawdzenia ABI przygotowuje sprawozdanie, tj. dokument, o którym mowa w art. 36c ustawy, które powinno zawierać opis ustalonego stanu faktycznego podlegającego ocenie oraz analizę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do ustalonego stanu faktycznego. ABI w sprawozdaniu stwierdza, czy naruszone zostały przepisy o ochronie danych osobowych, a jeżeli tak, to jakie są planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem. Następnym etapem jest wdrożenie ww. działań.

Sprawozdanie jest sporządzane w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej.

ABI przekazuje administratorowi danych sprawozdanie ze sprawdzenia planowego – nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia sprawdzenia, natomiast, ze sprawdzenia doraźnego niezwłocznie po zakończeniu sprawdzenia.

W sprawie trybu i realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, w tym sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, zostało wydane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 745 treść dostępna tutaj.)